Marked

Ute av lavkonjunkturen

20-09-2010 09:05 Veidekke ASA Veidekke presenterer i dag kl 11.30 sin konjunkturapport for de tre skandinaviske land i Veidekkes lokaler i Skabos Vei 4, Oslo.

– Vi kan n? konstatere at lavkonjunkturen er over for denne gang. Tre p?f?lgende kvartaler med positiv vekst indikerer at trenden peker oppover. Store stimulanser i form av uvanlig lav rente og statlige penger spr?ytet inn i ?konomien har virket. Vi registrerer ogs? at optimismen i husholdningene og bedriftene er tilbake. Men risikobildet er fortsatt uvanlig komplekst, sier direkt?r for strategi og marked i Veidekke, Rolf Albriktsen, som har utarbeidet rapporten. – Vi har erfart at de skandinaviske landene p?virkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, og i s?rdeleshet bygg og anleggsmarkedet. N? ser vi en klar bedring i v?rt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked. I konjunkturrapporten som Veidekke legger frem i dag, er vekstanslagene for b?de Norge, Sverige og Danmark, justert opp, sier Albriktsen. For Norge ventes en realvekst i ?r p? 2 % og 4 % neste ?r. Det er bedring i boligmarkedet, yrkesbyggmarkedet og innen anlegg som ligger bak oppjusteringen. I Sverige har veksten i ?konomien v?rt betydelig sterkere enn hva vi trodde. Eksport, investeringer og offentlig forbruk har gitt bidrag til veksten. Bygg- og anleggsaktiviteten begynner n? ? komme etter, og vi ser tegn til vekst innen b?de bolig og yrkesbygg. Anleggsinvesteringene ligger p? et h?yt niv? som f?lge av flere store vei- og jernbaneinvesteringer. For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5 % til 3 % i ?r. Veksten kommer imidlertid etter en periode med sv?rt lav aktivitet innen flere sektorer. I Danmark startet nedgangen i bygg og anleggsmarkedet f?r konjunkturene begynte ? falle, og nedgangen har v?rt ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels v?rt borte, og prisene har stupt. Fra andre halv?r 2009 til n? har prisene i K?benhavn ?kt med 13 %, fra et lavt niv?. Vi ser samme tendens andre steder i Danmark ogs?. Men byggeaktiviteten f?lger ikke etter. I ?r blir det igangsatt 9 000 boliger, ?kende til 11 000 i 2011. Til sammenligning var igangsettingen i 2006 p? hele 36 000. I Danmark ser vi n? en svak oppgang i alle sektorene innen bygg og anlegg. For 2010 vil den samlede investeringsveksten v?re negativ, men mindre enn hva vi antok f?r. Veksten kommer trolig i 2011. Etter en s? kraftig nedgang som det har v?rt her, vil det ta tid f?r investorene t?r sette i gang bygging. – Bygg og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og 2011. Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover. Usikkerheten i verden vil fortsatt p?virke oss og gi svingninger i aktivitetsniv?et, avslutter Albriktsen. Rolf Albriktsen, direkt?r for strategi og marked, Veidekke ASA, tel. 21 05 75 71, mobil 906 91 110, [email protected] Kai Krüger Henriksen konserndirekt?r kommunikasjon, tel. 21 05 77 04, mobil 905 19 360, [email protected] Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entrepren?r og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning p? 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert p? Oslo B?rs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og n?ringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy