?konomi

Resultatfremgang og ?kt soliditet i BN Bank

30-04-2014 09:58 BN Bank ASA Med et resultat etter skatt p? 74 millioner kroner, har BN Bank mer enn doblet resultatet for 1. kvartal 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I 1. kvartal 2013 var resultatet etter skatt 30 millioner

30-04-2014 09:58 BN Bank ASA Med et resultat etter skatt p? 74 millioner kroner, har BN Bank mer enn doblet resultatet for 1. kvartal 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I 1. kvartal 2013 var resultatet etter skatt 30 millioner kroner.

Med et resultat etter skatt p? 74 millioner kroner, har BN Bank mer enn doblet resultatet for 1. kvartal 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I 1. kvartal 2013 var resultatet etter skatt 30 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalavkastning etter skatt p? 8,2 prosent mot 3,6 prosent i 1. kvartal 2013. Reduserte tap og ?kte marginer bidrar positivt til resultatet, mens lavere provisjonsinntekter bidrar negativt. Fortsatt kostnadseffektiv Driftskostnadene ble 58 millioner kroner i 1. kvartal 2014, en ?kning sammenlignet med 56 millioner kroner i 1. kvartal 2013. Niv?et p? driftskostnadene er fortsatt lavt, et resultat av et vedvarende fokus p? effektiv drift og kostnader. Dette er i tr?d med BN Banks m?l om ? bli en av landets mest kostnadseffektive banker. Boligl?nsvekst Kjernevirksomheten, resultatet av person- og bedriftsmarkedsaktivitetene, er ogs? sterkt forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. I 2013 l? resultatet p? 33 millioner i 1. kvartal, mens det i 2014 har ?kt til 72 millioner kroner. – BN Bank er en moderne bank som ?nsker ? forenkle folks bankhverdag gjennom kostnadseffektiv drift og gode selvbetjeningsl?sninger. Forbedring i resultatet av kjernevirksomheten viser at vi er p? rett vei, sier administrerende direkt?r, Gunnar Hovland. Samlede forvaltede utl?n er ?kt med 0,8 milliarder kroner, tilsvarende omtrent 2 prosent siste 12 m?neder. Netto tap p? utl?n og garantier utgjorde 5 millioner kroner, tall som ligger betydelig lavere enn fjor?rets 52 millioner kroner. Forbedret soliditet Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var henholdsvis 15,7, 13,6 og 11,3 prosent per 31. mars 2014, mot henholdsvis 14,6, 12,0 og 10,3 prosent per 31. mars 2013. Banken benytter per i dag standard metode ved beregning av kapitaldekning. I et brev fra Finanstilsynet, datert 15.april 2014, har BN Bank f?tt tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for foretaksengasjementer. – Dette er en solid og viktig anerkjennelse fra Finanstilsynet av det gode kreditt- og risikoarbeidet som BN Bank ASA er kjent for i markedet, kommenterer Hovland. Hovedhensikten for BN Bank ASA er ? utvikle systematisk kultur og prosess for bedre risikostyring p? utl?nsportef?ljene i banken. AIRB-godkjenning medf?rer at kapitalkravet i st?rre grad kan samsvare med underliggende kredittrisiko i bankens portef?lje. Nytt beregningsgrunnlag for kapital vil bli rapportert f?rste gang per utgangen av andre kvartal 2014. Hovedtall fra resultatoppstilling for BN Bank ASA for 1.kvartal 2014, med sammenligningstall: Millioner kroner 1. kv. 141. kv. 13 31.12.13 Netto renteinntekter 10787410 Andre driftsinntekter 5763283 Andre driftskostnader 5856215 Driftsresultat f?r tap 10694478 Tap p? utl?n 552129 Driftsresultat f?r skatt 10142349 Beregnet skattekostnad 271297 Resultat etter skatt7430252 Om BN Bank ASA BN Bank er en enkel, effektiv, forutsigbar og selvstendig spesialistbank for bedrifts- og privatkunder. I over 50 ?r har banken jobbet med bank og n?ringseiendom. BN Banks virksomhet er landsdekkende, men banken har flest kunder i Trondheim, Oslo og det sentrale ?stlandsomr?det. Med kunden i fokus, er bankens m?l er ? gi forbrukerne gode priser, enkle l?sninger, og den tryggheten kunden trenger. BN Bank er alltid tilgjengelig p? nett, brett, mobil. For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: Gunnar Hovland, administrerende direkt?r, e-mail: [email protected] og tlf 905 20 035 Trond S?raas, direkt?r ?konomi- og finans, e-mail: [email protected] og tlf 922 36 803

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy