Finans

? Oljefondet m? satse p? fornybar energi

03-10-2013 07:00 Storebrand Storebrand og en rekke andre organisasjoner og institusjoner sender n? et felles brev til H?yre, FrP, Venstre og KrF der vi oppfordrer til mer b?rekraftige investeringer fra oljefondet i tiden som

03-10-2013 07:00 Storebrand Storebrand og en rekke andre organisasjoner og institusjoner sender n? et felles brev til H?yre, FrP, Venstre og KrF der vi oppfordrer til mer b?rekraftige investeringer fra oljefondet i tiden som kommer.

Oljefondet b?r begynne ? investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi. Det mener en bred allianse av bedrifter og organisasjoner innen finans, energi, livssyn, milj? og utvikling. Statens Pensjonsfond Utland er verdens st?rste statlige investor. I dag kan SPU investere i b?rsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. En rekke organisasjoner og institusjoner tar n? til orde for at denne listen b?r utvides, slik at fondet ogs? begynner ? investere direkte i infrastruktur for fornybar energi. I et felles brev til de fire partiene som n? samarbeider om ? utgj?re det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering, skriver en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil v?re bra b?de ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til b?rekraftig utvikling. ? Storebrand tenker ikke b?rekraft for ? v?re snille og greie, men fordi det gir langsiktige muligheter til stabil og god avkastning for kundene v?re. Slik b?r oljefondet ogs? tenke, sier leder for b?rekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset Uvanlig allianse Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter foruten Storebrand finansinstitusjoner som KLP og Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bisped?mme og en rekke organisasjoner innen milj? og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i V?re Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. I brevet viser underskriverne til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede investerer direkte i fornybar energi. SPU er spesielt godt posisjonert for ? gj?re det samme, mener underskriverne. B?de st?rrelsen p? fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke beh?ver ? bekymre seg for l?pende likviditetsbehov taler for ? satse p? direkte investeringer i fornybar energi, mener organisasjonene og institusjonene bak fellesbrevet. I brevet viser underskriverne til at lignende perspektiver tidligere er presentert av Norges Bank Investment Management i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 ? men at dav?rende regjering valgte ? se bort fra disse faglige r?dene. N? mener underskriverne at en ny regjering har en mulighet til ? ta fagr?dene p? alvor og se p? saken igjen. Slik begrunner underskriverne hvorfor de st?tter anbefalingen: ?Infrastruktur er et omr?de SPU b?r f? adgang til ? invester i, herunder fornybar energi og distribusjon i blant annet fremvoksende markeder. Vi tror dette vil gi et nytt og l?nnsomt bidrag i fondets forvaltning samtidig som slike investeringer vil v?re viktige bidragsytere til vekst og fremgang i de landene der det blir investert. Det er grunnen til at vi st?tter en slik utvidelse av fondets rammebetingelser?, sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP. ?Storebrand mener at ogs? finansbransjen kan spille en viktig rolle i omstillingen til en mer b?rekraftig global vekst og i arbeidet med ? l?se klimautfordringene. B?de mindre og st?rre finansakt?rer har mye ? vinne p? ? arbeide aktivt med ? integrere innvirkningen p? mennesker og milj? i sine investeringsprosesser. Forvaltning av langsiktige sparemidler og pensjon passer bra for investeringer i langsiktige prosjekt som infrastruktur og energiomstilling. Vi mener det derfor finnes b?de finansielle og b?rekraftsmessige grunner til ? ?pne investeringsmandatet for SPU for denne type investeringer?, sier Jan Erik Saugestad, i Storebrand Kapitalforvaltning ?Etter FN rapporten er all tvil borte, n? m? vi i n?ringslivet gripe den store muligheten vi har f?tt?, sier Jens Ulltveit-Moe i Umoe. ?Utbyggingen av vind, sol og annen gr?nn energi bygger p? langsiktige kraftsalgskontrakter som gir 20 ?rs sikker inntektsstr?m. Den teknologiske risikoen er minimal. Ved ? g? inn i dette markedet tidlig, kan SPU sikre seg attraktive avkastningsmuligheter?, sier Terje Osmundsen i Scatec. ?En bred allianse fra finans til milj? anbefaler at Statens Pensjonsfond Utland skal investere i den nye, fornybare energien som verden trenger. Norske sparepenger kan endre verden n?r pengene investeres m?lrettet i vindm?ller og solenergiparker?, sier Nina Jensen i WWF. ?Oljefondet er en av verdens st?rste investorer. Ved ? investere mer i fornybar energi infrastruktur kan Oljefondet vise vei blant andre store institusjonelle investorer for ? drive frem finansering av fornybar energi som verden trenger?, sier Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse ?All erfaring tilsier at satsing p? stabil energitilgang for alle og p? en sikker matproduksjon f?rer til utvikling p? samfunnsniv?. Det er v?r plikt ? s?rge for at dette ogs? skjer i utviklingsland, men med fornybare kilder og med ?kologisk kl?kt?, sier Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet. ?Oljefondet p?virker verden gjennom sin investeringsprofil. Norge m? innrette seg p? en slik m?te at fondet bidrar i den internasjonale klimadugnaden?, sier Ingrid R. Joys i Oslo Katolske Bisped?mme. ?Vi forventer at Erna Solberg lytter til v?rt r?d og trapper opp investeringene i fornybar energi. Det gir finansiell mening: vi kan v?re med p? ? redde kloden, og tjene penger mens vi gj?r det. Derfor haster det med ? endre oljefondets mandat slik at ogs? Norge kan bidra i det gr?nne skiftet?, sier Arild Hemstad i Framtiden i V?re Hender. ?Det er p? f? andre omr?der at Norge kan bidra s? mye til det gr?nne skiftet internasjonalt som ved v?re investeringer gjennom Statens Pensjonsfond Utland. Vi kan v?re den utl?sende faktoren som gir mer fornybar energi globalt, og bidra til at utviklingsland kan hoppe over den fossile tidsalderen og rett i den fornybare?, sier Marius Holm i Zero. ?Oljefondet setter penger i russiske oljeselskaper og britiske handlegater, men f?r ikke lov til ? investere i afrikanske solenergiparker. Det gir verken ?konomisk eller milj?messig mening?, sier Truls Gulowsen i Greenpeace. ?Oljebransjen ynder ? si at verden trenger mer energi. Ved ? bruke oljefondet til ? investere i fornybar energi er det en milj?vennlige m?te ? ta tak i denne utfordringen p?. Oljefondet er et av de beste virkemidlene Norge har for ? gj?re verden mer b?rekraftig. N?r oljefondet bare brukes til ? opprettholde mer skitten energi, er det dobbelt skitne penger?, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. ?I dag investerer et av verdens st?rste fond vanvittige summer i kull, olje, gass og forurensing. Vi krever at en ny regjeringserkl?ring ?pner opp for at oljefondet blir et fond for framtida, som bidrar til at vi l?ser klimaproblemet, ikke forverrer det?, sier Silje Lundberg i Natur og Ungdom. ?En utvidelse av investeringsuniverset til Statens Pensjonsfond Utland i tr?d med anbefalingen vil bedre utnytte SPUs unike evne til langsiktighet.. En slik endring vil derfor inneb?re en mer forsvarlig forvaltning av v?r felles pensjonsformue. N?r en bred allianse av institusjonelle investorer, industrielle investorer og milj?organisasjoner stiller seg bak anbefalingen, er det et tydelig bevis p? at finansiell og milj?messig b?rekraft her g?r h?nd i h?nd?, sier P?l Brun, leder for b?rekraftsr?dgivning i EY, som har v?rt faglig r?dgiver i forbindelse med utarbeidelsen av anbefalingen. Kontaktpersoner: Jan Erik Saugestad, investeringsdirekt?r i Storebrand Mobil: 920 26 848 [email protected] Christine T?rklep Meisingset, portef?ljeforvalter/leder b?rekraftsanalyse i Storebrand Mobil: 934 80 681 [email protected]

A to już wiesz?  Norway Post selects TCS to drive its strategic transformation

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy