Marked

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, februar 2010

er

Sterk auke i HKPI Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein oppgang p? 1

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy