Marked

Finansforetak, kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Sterk start p? ?ret

10-05-2010 23:08 Siemens AS Mandag 10 mai annonserte Enova at Statoil mottar 15,5 millioner norske kroner for ? teste ny vindturbin. Statoil og Siemens inng?r et samarbeid som inneb?rer kvalitetstest av Siemens nye 3MW girl?se vindturbin. M?let er ? kvalifisere ny turbinteknologi for vindkraft til

10-05-2010 23:08 Siemens AS Mandag 10 mai annonserte Enova at Statoil mottar 15,5 millioner norske kroner for ? teste ny vindturbin. Statoil og Siemens inng?r et samarbeid som inneb?rer kvalitetstest av Siemens nye 3MW girl?se vindturbin. M?let er ? kvalifisere ny turbinteknologi for vindkraft til havs.

Bankenes resultat var i 1. kvartal 2010 p? 6,2 milliarder kroner. Det er 2,3 milliarder mer enn forrige kvartal og 1,5 milliarder mer enn 1. kvartal i fjor. Rentenettoen gikk noe ned, men lavere utl?nstap bidro til at resultatene likevel ?kte. Finansieringsselskapene leverte det beste kvartalsresultatet noensinne. Bankenes tap p? utl?n var p? 951 millioner kroner i 1. kvartal 2010. Dette er 635 millioner lavere enn i 4. kvartal 2009, og det laveste niv?et p? utl?nstap siden 2. kvartal 2008. I forhold til 1. kvartal i fjor er tapene redusert med 2 milliarder kroner. [Figur: Banker. Rentenetto, resultat og tap p? utl?n. 4. kvartal 2004-1. kvartal 2010. Millioner kroner] Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var ved utgangen av 1. kvartal i ?r p? 11,8 milliarder kroner. Rentenettoen falt dermed litt fra 12,1 milliarder kroner i forrige periode og fra 12,2 milliarder ved 1. kvartal 2009. Selv om rentenettoen har falt, er niv?et likevel historisk sett h?yt, og bidrar derfor til bankenes gode resultater. Renteinntektene i 1. kvartal 2010 var 28,4 milliarder kroner, mens rentekostnadene var 16,6 milliarder. Dette er en nedgang p? henholdsvis 13,4 og 13 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av 1. kvartal i fjor. H?ye, men fallende gevinster p? verdipapirer og valuta Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var bankenes nettogevinster p? verdipapir og valuta 1,4 milliarder kroner. Dette er et h?yt niv?, men nettogevinstene l? 1,9 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Gevinst p? valuta og gull bidrar mest til nedgangen; gevinsten p? 3,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2009 falt til 356 millioner kroner i 1 kvartal i ?r. Det er likevel en oppgang p? 503 millioner kroner fra forrige kvartal. Den kraftige reduksjonen i gevinst p? valuta og gull det siste ?ret oppveies noe av en ?kning i gevinsten p? finansielle derivater, fra -400 millioner kroner i 1. kvartal 2009 til 802 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal i ?r. Bankenes nettogevinst p? sertifikater, obligasjoner og andre renteb?rende verdipapirer var p? 485 millioner kroner i 1. kvartal i ?r, mens nettogevinsten p? aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning utgjorde 82 millioner. Svak ?kning i kredittforetakenes resultat Kredittforetakenes resultat for 1. kvartal 2010 ble 11 millioner kroner h?yere enn for 4. kvartal i fjor, og endte p? 699 millioner kroner. For 1. kvartal 2009 var resultatet p? hele 2,6 milliarder kroner, mens det sank kraftig og var negativt b?de 2. og 3. kvartal i fjor. Resultatene i kredittforetakene har det siste ?ret v?rt p?virket av sterke svingninger i virkelig verdi p? viktige balanseposter. [Figur: Banker. Gevinst/tap p? verdipapirer og valuta. 4. kvartal 2004-1. kvartal 2010] Kredittforetakene hadde tap p? verdipapirer og valuta p? 593 millioner kroner i 1. kvartal 2010. Det er likevel betydelig mindre enn i 2. og 3. kvartal 2009, hvor tapene var oppe i henholdsvis 3,3 og 2,3 milliarder kroner. Gevinsten p? valuta og gull er redusert med 4 milliarder kroner p? ett ?r og endte p? 424 millioner kroner 1. kvartal 2010. I samme periode er tapene p? finansielle derivater redusert med 5,3 milliarder kroner, mens for andre finansielle eiendeler har en gevinst p? 4,3 milliarder i 1. kvartal 2009 snudd til et tap p? 9 millioner kroner i 1. kvartal i ?r. Etter ? ha steget med over 900 millioner kroner fra 3. til 4. kvartal 2008 har rentenettoen ligget stabilt fra 1,9 til 2,2 milliarder kroner i de p?f?lgende periodene. For 1. kvartal i ?r endte den p? 2,1 milliarder kroner. Tapene p? utl?n er i ?rets f?rste kvartal p? bare 14 millioner kroner, ned 56 millioner fra 4. kvartal 2009. De lave tapene kan ha en sammenheng med overf?ring av utl?n med pant i bolig fra banker til kredittforetak. Disse utl?nene har h?y sikkerhet og kan medf?re at kredittforetakene er mindre eksponert for tap p? utl?n enn andre finansielle foretak. Sv?rt godt resultat for finansieringsselskapene Resultatene for finansieringsselskapene var ved utgangen av 1. kvartal i ?r 602 millioner kroner. Dette er det h?yeste kvartalsresultatet som noen gang er m?lt, og f?rstekvartalsresultatet l? 75 millioner kroner h?yere enn i fjor. Reduserte tap p? utl?n bidro i stor grad til det bedrede resultatet. Tapene var 295 millioner kroner i 1. kvartal, ned fra 384 millioner i 4. kvartal i fjor. Rentenettoen er stabilt h?y og utgj?r som for bankene og kredittforetakene den st?rste inntektsposten. For 1. kvartal 2010 utgjorde rentenettoen 1,8 milliarder kroner. http://www.ssb.no/orbofrk/

A to już wiesz?  Goodtech vinner kontrakt for leveranse til farmasibedrift

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy