Marked

2,6 milliarder kroner tilbake til pensjonskundene

18-03-2011 10:15 KLP Styret i KLP behandlet 17. mars endelig ?rsregnskap for 2010 og forslag til resultatdisponering. De gode resultatene i 2010 gir rom for en betydelig tilbakef?ring av overskudd til pensjonskundene, samtidig som konsernets soliditet styrkes vesentlig.

Styret i KLP behandlet 17. mars endelig ?rsregnskap for 2010 og forslag til resultatdisponering. De gode resultatene i 2010 gir rom for en betydelig tilbakef?ring av overskudd til pensjonskundene, samtidig som konsernets soliditet styrkes vesentlig. Regnskapet for 2010 viser et resultat til pensjonskundene p? 9,7 milliarder kroner. Styret foresl?r at 2,6 milliarder kroner tilbakef?res til premiefondet. Medregnet garantert rente gir KLP totalt 10,7 milliarder kroner tilbake til kundene. 2,1 milliarder kroner avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfond. Verdijustert og bokf?rt avkastning endte p? henholdsvis 7,5 og 5,1 prosent for 2010. Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av eiendom har bidratt mest til den gode avkastningen i 2010. – Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt renteniv? kan KLP vise til en meget god avkastning for 2010. S? sterke tall gir rom for en betydelig tilbakef?ring av overskudd til v?re kunder og styrker v?r soliditet ytterligere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Finanstilsynet kom nylig med forslag om at livselskaper og pensjonskasser m? sette av minst ti prosent av medlemmenes midler som en buffer mot tap. Med en buffer p? 8,4 prosent av premiereserven er KLP meget godt rustet for ? m?te de nye soliditetsreglene. For mer informasjon kontakt: Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07 Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12 Finansdirekt?r Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00 Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy